Search

Raziskave in razvoj (R&R)


NEC, Cerknica je org., ki deluje na področju raziskav in razvoja
Podjetja namenijo premalo pozornosti identificiranju in formaliziranju raziskovalno razvojne dejavnosti. Pomagamo vam pri vzpostavitev raziskovalno razvojne skupine ali oddelka. Taka podjetja pa imajo tudi na voljo več možnosti za pridobitev razvojnega denarja - nepovratnih sredstev. Podjetja, ki v izvajajo razvojno-raziskovalne-inovativne (RRI) projekte, lahko med drugim uveljavljajo kar 100% davčno olajšavo od sredstev, ki vlagajo v RRI projekte.

Ste razvojno naravnani?
Velikokrat se v praksi zgodi, da se podjetja niti ne zavedajo, da se tudi v njihovem podjetju izvaja razvoj izdelkov oz. storitev. Tu govorimo o razvoju konkretnih praktičnih rešitev za nove ali izboljšane materiale, naprave, proizvode, procese, sisteme ali storitve v obliki razvoja orodij, vzorcev, kalupov in matric nove tehnologije, bodisi za konstruiranje in preizkušanje prototipov in modelov pred začetkom njihovega rednega proizvajanja in uporabe. Razvoj pomeni tudi pridobivanje novega znanja in spretnosti za razvoj novih proizvodov, procesov ali storitev, ali za znatno izboljšanje obstoječih proizvodov, procesov ali storitev. Razvoj se evidentira tudi z oprijemljivimi proizvodnimi osnutki, risbami, načrti ali drugo dokumentacijo, ki ni ni namenjena tržni uporabi. Osnovno merilo za razločevanje razvoja od z njima povezanih dejavnosti je, da mora biti v razvoju prisoten pomemben element novosti in razreševanja znanstvene oziroma tehnološke nejasnosti.

Zakaj se odločiti za nas?

140+ organizacij 

 

Našim naročnikom pomagamo v njihovih podjetjih evidentirati razvoj.

7 mio+ EUR

 


Uspeli pridobiti 7 mio EUR za različne uporabnike, MSP, NVO kot javne institucije.

320+ 

rešitev 

 

Izvedli smo preko 320 individualno pripravljenih rešitev za naročnike na področju projektov. 

35+ partnerstev     


Oblikovali smo preko 35 konzorcijskih mednarodnih in nacionalnih partnerstev.

Primer izračuna Z in BREZ davčne olajšave


Podjetje RAZVIJALEC d.o.o. izvaja RRI projekte, v katere je na letni ravni vložilo 20.000 EUR. Njegov dobiček pred obdavčenjem pa je znašal 50.000 EUR.
Poglejmo si primer, koliko podjetje privarčuje, če uveljavlja davčno olajšavo za vlaganje v RRI in kakšna je situacija brez olajšave:
                                               Brez olajšave                                 Uveljavljanje olajšave                            Dobiček                                        50.000 €                                             50.000 €                                         Olajšava                                         0 €                                                      20.000 €                                            Dobiček pred obdavčenjem      50.000 €                                             30.000 €                                      Davek od dobička (17%)              8.500 €                                                5.100 €                                    Razlika (prihranek)                    0 €                                                     3.400 €

Prihranek na letnem nivoju je v danem primeru torej 3.400 EUR. Ko se prihranke umešča v dolgoročne plane podjetja, le-ti v npr. 5-ih znašajo 17.000 EUR, v 10-ih letih pa kar 34.000 EUR. 

Kaj nudimo

Za vas uredimo postopek za vpis v evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti.
Na dvournem posvetu bo svetovalec:
  •  spoznal vašo organizacijo
  • predstavil postopke vpisa
  • in zastavil in izvedel način izpeljave vpisa.

Postopek vpeljave evidentiranja RRI, priprava in oddaja vloge


 1. korak: Sistematično evidentiranje stroškov, povezanih s projektom na ločenem stroškovnem nosilcu, saj vsota le-teh predstavljajo končni znesek davčne olajšave, ki jo boste nato uveljavljali. Na začetku se splača jasno definirati ključ za sprotno beleženje (knjiženje) stroškov, kar vam ob pripravi vloge izjemno olajša delo.

2. korak: Priprava programa oz. poslovnega načrta za RRI projekt, ki vsebinsko pojasni projekt.

3. korak: Zbiranje potrebnih dokazila o dejanski izvedbi projekta.

4. korak: Priprava močnih argumentov, ki nedvomno podprejo RRI projekt – pomembno, da FURS vaš projekt res prepozna kot RRI projekt.

5. korak: Oddaja vloge na pristojni urad – FURS

Katere stroške lahko uveljavljate kot olajšavo?

  • stroške dela oseb, ki delajo na konkretnih raziskovalnih oziroma razvojnih projektih v podjetju v danem obdobju, nakup RR opreme, ki se izključno in stalno uporablja pri izvajanju RR dejavnosti zavezanca
  • stroške, povezane z zaščito intelektualne lastnine, ki neposredno izhaja iz RR dejavnosti zavezanca
  • materialne stroške, povezane z raziskovalno-razvojno dejavnostjo, vključno s stroški podpornih storitev za to dejavnost
  • stroške izobraževanja, izključno za potrebe raziskovalno-razvojnih projektov v podjetju
• stroški pogodb z zunanjimi strokovnjaki in raziskovalci, ki delajo na RR projektu oziroma programu zavezanca, in stroške pogodb za izvajanje RR aktivnosti, sklenjenih z RR organizacijami in drugimi osebami, registriranimi za opravljanje RR dejavnosti
http://belekjet.com/ ahref nedir ankara escort bayan